سعید: http://saeidkorg.loxblog.com دانلود کاتالوگ فارسی korgPa50,Pa80 ریتم سمپل میدی